News_ro

PITCH.MD: Meet the winners – Gheorghe Șova

𝗣𝗜𝗧𝗖𝗛.𝗠𝗗: 𝗠𝗲𝗲𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀 - 𝗚𝗵𝗲𝗼𝗿𝗴𝗵𝗲 Ș𝗼𝘃𝗮 / 𝑷𝒓𝒐𝒊𝒆𝒄𝒕 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 "𝑰𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑴𝒖𝒛𝒊𝒄𝒂𝒍𝒆 𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒓𝒆 𝑽𝒆𝒄𝒉𝒊"